Regulamin promocji „Rabat do 60% na wybrane produkty”

 

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji pod nazwą „Rabat do 60% na wybrane produkty” jest Reventon Group Sp. z o.o. Z siedzibą w Kozach przy ul. Wyzwolenia 556, 43-340 Kozy, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku- Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 000566305, NIP: 9372675006, REGON: 361958427, będący właścicielem marki Reventon, a także strony internetowej dostępnej pod adresem: www.reventongroup.eu ( dalej jako: Organizator).

a) Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji „Rabat do 60% na wybrane produkty”.

a) Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

b) Promocja skierowana jest wyłącznie do firm z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§2 Zasady promocji

1 . Czas trwania Promocji: od 16.06.2023 godz. 8: 0 0 do 30.06.2023 godz. 16:00 lub do wyczerpania asortymentu objętego Promocją.

2. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dokona zakupu produktów Organizatora objętych Promocją, otrzyma rabat na zakup produktów Organizatora w wysokości do 60% od ceny katalogowej netto, w zależności od zakupionego produktu. Szczegółowe informacje o wysokości rabatu przysługującego na poszczególne produkty objęte Promocją, wskazane zostały w § 2 ust. 4 Regulaminu.

3. Promocją objęte są wybrane produkty Organizatora marki Reventon, szczegółowo wskazane w § 2 ust. 4 Regulaminu.

4. W ramach Promocji Klient może uzyskać rabat na wskazane w poniższej tabeli produkty:

                                 Produkty objęte promocją                                                                Wysokość przyznanego w ramach Promocji rabatu

                       Wszystkie wentylatory serii FR-BG                                                                                                          60%

                       Wszystkie wentylatory serii FR-SG                                                                                                          60%

                       Wszystkie wentylatory serii FR-BS                                                                                                          60%

                       Wszystkie wentylatory serii FR-BC                                                                                                         60%

                       Wszystkie wentylatory serii FR-DF                                                                                                          60%

5. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu wybranych produktów z rabatem do 60%, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie na dowolny produkt Organizatora objęty Promocją, w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez mailowe złożenie zamówienia na jeden z obsługiwanych przez nasz dział sprzedaży adres mailowy. Aby Klient mógł uzyskać rabat za zamówione produkty, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 .

6.Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji określone w § 2 ust. 3 – 5 Regulaminu.

7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, a także z indywidualnie przyznanymi rabatami klientom w ramach umowy o stałej współpracy.

§3 Postanowienia końcowe

1. Regulamin promocji dostępny jest na naszej stronie www.reventongroup.eu/regulamin-promocji

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.

3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji są tożsame jak dla produktów zakupionych poza promocją.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.